ULTRA Scoops Ice Scoops Ice Eliquid - מעבדות אולטרה נוזליות

ULTRA מלח קרח כתום

קרם-קרם האולטימטיבי כתום! עכשיו אתה יכול להתקרר איתו על קרח! כשאתה חושב שיהיה לך רק אחד ... אז אתה אוכל את כל הקופסה. בעוד שהאליקוויד המדהים הזה הוא כתום ושמנתי, הוא גם מספק את תחושת הגלידה האמיתית של קרח.

mg