ULTRA מלח סטראוונאנה אליקוויד - מעבדות אולטרה נוזליות

ULTRA מלח סטרוואננה

זמן רב מועדף בקרב מעריצים אלקטיביים במיוחד! תות, בננה עם רמז לתפוז כדי לאזן אותו. תערובת סופר חלקה שכוללת המון טעם! אנחנו קוראים לזה סטרוננה כי אנחנו עצלנים מכדי לומר וופנה בננה תות. 

Mg